Ѳдѳр хоног ѳнгѳрсѳѳр Дѳлгѳѳн сэгсийчихээд л байсаар байв.

Гэтэл түүнд хайртдаа барих мэргэн санаа тѳреээ. Харин тэрэнд амжилт олсон болов уу….

ЭЭ дээ хэцүү дээ хэцүү ккккк ?

Үргэлжлүүлэн та влогоос сонирхоорой.

Түвшѳѳ Facebook Instagram
Э.Дѳлгѳѳн Facebook Instagram

Ээмэг асуусан хүмүүс ийшээ дарж орж сонирхоорой. Facebook

Facebook Comments